Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Община Крушари обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Публичното обсъждане се обявява за срок от 17.11.2015г. до 30.11.2015г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес krushari@dobrich.net

М О Т И В И

 

за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема(ОбС)правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, приет за мандат 2011-2015г. Нормите на действащия правилник се нуждаят от прецизиране и актуализиране съобразно промените в българското законодателство. Правните норми са систематизирани и подредени по начин, който следва работата на съвета от самото му начало, с внасяне на преписка за разглеждане до обявяване на административния акт. По този начин се създава по-голяма яснота и прозрачност в действията на общинските съветници.

 

            Цели, които се поставят:

Целта е чрез правилника да се конкретизират отделни правни норми и съобразят със спецификата на община Крушари. С правилника се уреждат права и задължения за правните субекти. Посочен е редът, начинът и условията, при които се приемат административните актове на ОбС като по този начин се дава възможност на населението да осъществява своя контрол над избраната от него местна власт.
 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на правилника.

            Прилагането на новата уредба е свързано с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския съвет. Бюджетът на ОбС в разходната и приходната част е съобразен с разпоредбите на българското законодателство и с бюджета на община Крушари.

 

          Очаквани резултати от прилагането на правилника.

          Клаузите, залегнали в Правилника ще дадат възможност за по-добро взаимодействие между изпълнителната и законодателна власт на общинско ниво. Така разписани дейностите по Правилника ще дадат възможност за по-голяма прозрачност в работата на местната власт и ефективен контрол от страна на населението.

 

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документ, който подчертава необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.

 

С проекта за Правилник можете да се запознаете тук

  

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай