Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за процедура за подбор на персонал за управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0066 „Подкрепено детско развитие”

 О Б Я В А

Община Крушари в качеството си на Бенефициент по Договор  обявява процедураза подбор на персонал за управление и функциониране на услугите по проект BG05M9ОP001-2.004-0066 „Подкрепено детско развитие”, Договор № BG05M9ОP001-2.004-0066-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”   

Обявление – виж тук

Информация за проекта – виж тук

 

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  • Заявление по образец – изтегли от тук
  • Автобиография по образец – изтегли от тук
  • Декларация по образец – изтегли от тук
  • Декларация по чл. 107а от КТ – изтегли от тук
  • Копие от документ за завършено образование.
  • Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж и опит на кандидата (ако е приложимо).
  • Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).
  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - 1 ден след крайния срок за подаване на документите.
  • Интервю – събеседване в 2-дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Крушари, ул„Девети септември” № 3-А и на интернет страницата на Община Крушари  www.krushari.bgсекция „Проекти”, подсекция „Текущи проекти”, Проект BG05M9ОP001-2.004-0066 „Подкрепено детско развитие”.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая № 307, етаж 3, Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември” № 3-А до 17.00 ч. на 19.10.2016 г.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Крушари.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът протича в два етапа:

1.    Проверка на представените документи

До следващо участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Крушари и на информационното табло на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември” № 3-А.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

2.    Провеждане на интервю

Интервюто се провежда от комисия, назначена от кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

Телефон за допълнителна информация - 05771/2786  - Димитрина Желева – ръководител на проекта.

 

 

 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай