Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители

ОБЯВА

за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и техните родители

 

Община Крушарив качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066 Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и техните родители за следните позиции:

 

  • Социален работник
  • Лекар-педиатър
  • Стоматолог
  • Акушерка
  • Медицинска сестра
  • Психолог
  • Специален педагог
  • Медиатори

 

Основни услуги, които ще бъдат предоставяни са включени в дейностите, както следва :

 

Дейност 1 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”;

Дейност  3 „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Дейност 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”

 

 За всички посочени по-долу позиции се прилагат описаните етапи за подбор!

             II.Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала за предоставяне на услугите. Подборът се извършва на два етапа:

І. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Крушарина 20.10. 2016г.  и на 18.11.2016г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 21.10.2016г. и на 21.11.2016г.Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Крушари  на 24.10. 2016 г.и на 23.11.2016г.

Длъжносттитесе заема чрез сключване на договорсъгласно Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите с продължителност от24 или 25 месеца, съгласно продължителността на услугите по проекта с определен краен срок – до 01.12.2018г.

III. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- Заявление (по образец);

- Автобиография (по образец);

- Копие от документи за придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 

За посочените дейности ще бъдат наети следните специалисти:

Специален педагог– 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и цели развиване на потенциала за учене на децата с увреждания; преодоляване на образователните дефицити на деца,които имат нужда от повече подкрепа за равен страт в училище, като предпоставка за пълноценното им участие в образователния процес; образователна интеграция на децата, чрез формиране на общности по интереси, развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у децата, свързани с подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната предучилищна подготовка; ориентиране къмдопълнителни образователни дейности,мотивацията за учене, постигане на устойчиви познания и интереси, както и развитието на индивидуалните способности.

Вид правоотношение: Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга);

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания 

-       Да са физически лица;

-       Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление «Специална педагогика» или други приравнени специалности и квалификации;

-       Да имат професионален опит не по- малък от 1годинав областта на образователните или социални дейности;

-       Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната  и начална педагогика;

-       Да притежават компютърна грамотност;

-       Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Профил на длъжността - Използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас; Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите учители на децата и други; Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина или предучилищната група, където децата са интегрирани; Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане на 5-6 години с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа;Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане на 5/6 годишна възраст; Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката на детето в къщи; Поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи; Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете- потребител на услугата.Изпълнение надопълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта, свързани с екипната работа на специалистите от Комплекса.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по ЗЗД с продължителност до 24 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. 

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  18.11.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5и мобилна работа в населените места на общината.

 

Лекар-педиатър – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата в Дейностите  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“,  „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Вид правоотношение- Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга);

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания 

• Висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;

• Професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;

• Познания на нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Профил на длъжността- Консултира семействата по въпросите на здравето на детето. Участва в първичния прием на децата, където се запознава с наличната медицинска документация, историята на раждането, семейната анамнеза. Преглежда детето, оценява физическото му развитие, прави скрининг на слуха и зрението. Дава препоръки на семейството по въпросите на дневния режим, храненето, съня. Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти, които насочват децата в риск към услугите по ранна интервенция, с цел ранното им и по-пълно обхващане.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен граждански договор по ЗЗД с продължителност до 25 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. 

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  21.10.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Здравен кабинет къмКомплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 26 и Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5;

Социален работник – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата в Дейностите „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“и „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Профил на длъжността-  Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 години, бъдещите родители и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им; Насочване на деца и семейства към други услуги при нужда; Разработване на програми и обучителни материали; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 7 години и съвместни групи за родители и бъдещи родители; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Организиране на екипните срещи на специалистите, включени в услугите, в които участва; Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование– висше - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”; средно специално, средно общо;

Професионален опитв областта на социалните услуги – ще се счита за предимство;

Познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;

Компютърни уменияза работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежаватличностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудовдоговор по Кодекса на труда с продължителност до 25месецас определен краен срок до 01.12.2018г. при осемчасов работен ден.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  21.10.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5 и мобилна работа в населените места от община Крушари. 

 

Психолог – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейностите   „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Вид правоотношение- Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга);

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Изисквания за заемане на длъжността :

• Висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психология”;

• Професионален опит – минимум 1 година;

• Познания на нормативната уредба в областта на грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка.

• Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност, креативност, умения за овладяване и справяне с конфликти ;

 

Профил на длъжността- Оказва помощ на семействата на деца със социално-емоционални проблеми. В задълженията му се включва оценка на социално-емоционалното и познавателното развитие на детето, както и оценка на взаимодействието дете-родител. Работата на психолога включва психологическа подкрепа на семейството, помощ във взаимоотношенията между родителите и детето, психологическа работа с деца със социално-емоционални и поведенчески проблеми. Психологът консултира индивидуално родителите и води родителските групи за взаимопомощ и подкрепа.Участие в екипната работа при изготвяне и поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи, кактно и на техните семейства; 

Срок на договора и работно време: 

С одобрения кандидат ще бъде сключен трудовдоговор по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор) с продължителност до 25 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. 

Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  21.10.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:

Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5 и мобилна работа в населените места от община Крушари. 

 

Медиатор – 1  позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугите в Дейност 1 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Профил на длъжността– Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

Вид правоотношение– Договорът ще бъде сключен по Кодекса на труда.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование - средно;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват  комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност, умения за работа с представители на уязвими рискови групи;

 

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудовдоговор по Кодекса на труда от  24 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г.  

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване в срок до  17.00 ч.  на  18.11.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушариул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5 и мобилна работа в населените места на общината

 

Медиатор – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугите Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” и Дейност 3 „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Профил на длъжността– Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Работа със семейството по отношение на мотивиране за редовно посещение на услугите; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

Изисквания за заемане на длъжността  

 Вид правоотношение – Договорът ще бъде сключен по Кодекса на труда.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование - средно;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват  комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност, умения за работа с представители на уязвими рискови групи;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен срочен трудовдоговор по Кодекса на труда от  25 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. при 8-часов работен ден.

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  20.10.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5и мобилна работа в населените места на общината

Медицинска сестра – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Профил на длъжността– Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;

Изисквания за заемане на длъжността :

Образование– висше  – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;     Професионален опит - не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по Закона за задълженията и договорите засрок  от  24месецас определен краен срок до 01.12.2018г.

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  18.11.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 26и мобилна работа в населените места на общината; Здравен кабинет – ул.”девети септемвир”, №26

 

Стоматолог – 1позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Профил  на длъжността- Консултира семействата по въпросите на денталното здраве на детето. Извършва първичен преглед на децата. Назначава и извършва диагностични изследвания и процедури, отговарящи на добрата медицинска практика. Предоставя ясна и достоверна информация зъбния статус на детето и методите за евентуалното му лечение. Дава препоръки на семейството по въпросите на грижата за устната хигиена на детето, Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за устната хигиена на детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти.

Изисквания за заемане надлъжността

Образование-  висше  – завършена образователна степен магистър със специалност „Стоматология“

Професионален опит- не по-малък от 1 година

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по Закона за задълженията и договорите за срок  от  24 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г., за 300 часа заетост за срока на договора;

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  18.11.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 26, 

 

Акушерка – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”

 

Профил на длъжността - Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в  консултативните  дейности, в които участва; Разработване на  модули от програми и за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 7 г.;Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната услуга; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и  

Изисквания за заемане на длъжността :

Образование-  висше – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;

Професионален опит- не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения;умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

 

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по Закона за задълженията и договорите за срок  от  24месецас определен краен срок до 01.12.2018г.;

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  18.11.2016г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 26.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай