Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари

  О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И    О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E- mail 
krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект на Наредба № 7 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Крушари.

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 30 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения и становища по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

Дата на публикацията : 19.01.2017г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай