Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на специалисти за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители - позиции стоматолог, медицинска сестра и специален педагог

  ОБЯВА

за подбор на специалисти за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и технитеродители

 

Община Крушарив качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и технитеродителиза следните позиции:

  • Стоматолог
  • Медицинска сестра
  • Специален педагог

Основни услуги, които ще бъдат предоставяни са включени в дейностите, както следва :

Дейност 1 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”;

Дейност 3 „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Дейност 4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Дейност 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” ;

 За всички посочени по-долу позиции се прилагат описаните етапи за подбор!

             II. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала за предоставяне на услугите. Подборът се извършва на два етапа:

І. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Крушарина 15.03.2017г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 17.03.2017г. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

Оценяване  и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Крушари  на 19.03.2017г. и

Длъжностите се заемат чрез сключване на договор съгласно Закона за задълженията и договорите с продължителност от 21 месеца, съгласно продължителността на услугите по проекта с определен краен срок – до 01.12.2018г..

III.      Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- Заявление (по образец);

- Автобиография (по  образец);

- Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

 

За посочените дейности ще бъдат наети следните специалисти:

Специален педагог– 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и цели развиване на потенциала за учене на децатас увреждания; преодоляване на образователните дефицити на деца,които имат нужда от повече подкрепа за равен страт в училище, като предпоставка за пълноценното им участие в образователния процес; образователна интеграция на децата, чрез формиране на общности по  интереси, развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у децата, свързани с  подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната предучилищна подготовка; ориентиране къмдопълнителни  образователни дейности,мотивацията за учене, постигане на устойчиви познания и интереси, както и развитието на индивидуалните способности.

Вид правоотношение: Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга);

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания 

-       Да са физически лица;

-   Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление «Специална педагогика» или други приравнени специалности и квалификации;

-       Да имат професионален опит не по- малък от 1годинав областта на образователните или социални дейности;

-       Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната  и начална педагогика;

-       Да притежават компютърна грамотност;

-       Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Профил на длъжността - Използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас; Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите учители на децата и други; Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина или предучилищната група, където децата са интегрирани;Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане на 5-6 години с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа;Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане на 5/6 годишна възраст;Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката на детето в къщи;Поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи;Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете- потребител на услугата.Изпълнение надопълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта, свързани с екипната работа на специалистите от Комплекса.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по ЗЗД с продължителност до 21 месеца с определен краен срок до 01.12.2018г. 

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  15.03.2017г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5и мобилна работа в населените места на общината.

 

Медицинска сестра – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Профил на длъжността– Идентифициране на потребители на услугата „Здравна консултация” и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор; Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър; Подпомагане на дейността на педиатъра  при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство; Разработване на информационни материали за родителите; Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете; Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта;

Изисквания за заемане на длъжността :

Образование– висше  – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;     Професионален опит - не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по Закона за задълженията и договорите засрок  от  24месецас определен краен срок до 01.12.2018г.

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  15.03.2017г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” №26 и мобилна работа в населените места на общината; Здравен кабинет – ул.”Девети септемвир”, №26

 

Стоматолог – 1позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугитев Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

 

Профил  на длъжността- Консултира семействата по въпросите на денталното здраве на детето. Извършва първичен преглед на децата. Назначава и извършва диагностични изследвания и процедури, отговарящи на добрата медицинска практика. Предоставя ясна и достоверна информация зъбния статус на детето и методите за евентуалното му лечение. Дава препоръки на семейството по въпросите на грижата за устната хигиена на детето, Помага за изграждане на навици у родителите за грижа за устната хигиена на детето и спазване на хигиенни норми и здравна профилактика. Поддържа контакти с медицински заведения, лични лекари и други медицински специалисти.

Изисквания за заемане надлъжността

Образование-  висше  – завършена образователна степен магистър със специалност „Стоматология“

Професионален опит- не по-малък от 1 година

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по Закона за задълженията и договорите за срок от  24месеца с определен краен срок до 01.12.2018г., за 300 часа заетост за срока на договора;

Срок, място и начин за подаване на документи:Заинтересуваните кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  15.03.2017г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай