Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на персонал за управление и функциониране на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция Счетоводител

 ОБЯВА

за подбор на персонал за управление и функциониране на услугите в Комплекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и техните родители

 

Община Крушарив качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

 

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за управление и функциониране на  услугите в Комплекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и технитеродителиза следните позиции:

 

 

ДЛЪЖНОСТИ,СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕПО ПРОЕКТА :

 

  Счетоводител – 1 позиция

Описание на длъжността: Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на стоки и материали по вид и количества и оформя съпровождащата документация. Отговаря за отчитането и оформянето на всички разходооправдателни документи свързани с автомобила. Оформя документите по завеждане и изписване на всички материали постъпили в Комлекса. 

Носи отговорност за спазването на установения ред за съхраняване и отпускане на стоково-материални ценности. Носи отговорност за допуснати загуби поради пропуски в организацията по съхранение, отпускане и отчитане на стоково-материалните ценности, в това число и за констатирани липси. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование -  средноспециално, средно;

•Професионален опит – минимум 1 (една) година като счетоводител, касиер или релевантен опит;

• Познаване на реда и изискванията за получаване, заприходяване и отпускане на стоки и материали; нормативните изисквания за първична счетоводна отчетност; номенклатурата и асортимента на доставените стоки и материали, системите и формите за тяхното отчитане и съхранение;подготовка на отчетни документи, свърздани с изчисляване и начисляване на работни заплати и осигурителни плащания;

• Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, организаторски способности, оперативност;

• Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet 

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на 3 часов работен ден със срок до 01.12.2018г. 

 

 

Необходимите за кандидатстване документи можете да изтеглите оттук!

Срок за подаване на документи – 31.07.2017г. в офиса на проекта – стая 307, Общинска администрация - Крушари

 

 

 

с.Крушари

27.07.2017г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай