Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

  ОБЯВА

за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комплекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители

 

Община Крушари в качеството си на конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0066Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

 

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и технит еродители за следните позиции:

 

  • Социален работник

Основни услуги, които ще бъдат предоставяни са включени в дейностите, както следва :

Дейност   1 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

Дейност 2 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”;

Дейност  3 „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

Дейност4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;

Дейност 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” ;

 

 За всички посочени по-долу позиции се прилагат описаните етапи за подбор!

             II.Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала за предоставяне на услугите. Подборът се извършва на два етапа:

І. Подбор по документи

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Крушарина 10.10.2018г

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

ІІ. Провеждане на интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда на 09.10.2018г. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания и личностните качества, проучване на нагласите за робата с представители на рискови социални групи.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Крушари на 10.10.2018г. 

Длъжносттитесе заема чрез сключване на договор съгласно Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите с продължителност до 2(два) месеца, съгласно продължителността на услугите по проекта с определен краен срок – до 01.12.2018г.

III.      Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- Заявление (по образец);

- Автобиография(по  образец);

- Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

Социален работник – 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата в Дейностите „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“и „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, с цел посещаване на детска градина”;

 

Профил на длъжността-  Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата от 0 до 7 години, бъдещите родители и родителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им; Насочване на деца и семейства към други услуги при нужда; Разработване на програми и обучителни материали; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 7 години и съвместни групи за родители и бъдещи родители; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Организиране на екипните срещи на специалистите, включени в услугите, в които участва; Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование– висше - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”; средно специално, средно общо;

Професионален опит в областта на социалните услуги – ще се счита за предимство;

Познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудовдоговор по Кодекса на труда с продължителност до 2 месецас определен краен срок до 01.12.2018г. при осемчасов работен ден.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч. на 09.10.2018г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността:Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” №5 и мобилна работа в населените места от община Крушари. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай