Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление с Изх.№ УТ-09-853/12.02.2019г.

Изх.№ УТ-09-853

12.02.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Крушари, област Добрич на основание чл.129 ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-31 от 15.01.2019г.  на  Кмета на Община Крушари е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №013020 в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „съоръжение на техническата инфраструктура”.

Одобреният проект е изложен в стая 201 – Община Крушари, ул. „Девети септември” №3а.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай