Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№УТ-09-3372/05.07.2019г

Изх.№УТ-09-3372

05.07.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Крушари на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №7/64 от 30.05.2019 г. на Общинския съвет – Крушари не одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I и II кв.25, УПИ I кв.25А и подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.

 

           Обнародвано в Държавен вестник бр.52 от 02.07.2019г

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай