Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-4128/13.08.2019г.

 Изх.№УТ-09-4128

13.08.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крушари, област Добрична основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари, област Добрич. Трасето на обслужващия път ще премине през следните поземлени имоти: ПИ №000099 – полски път, ПИ №000109 – полски път, ПИ №000120 – полски път, ПИ №000124 – полски път, ПИ №000210 – горска територия, ПИ №000211 – горска територия, ПИ №006014 – нива, ПИ №006015 – нива, ПИ №006016 – нива, ПИ №006021 – нива, ПИ №006027 – нива, ПИ №006031 – нива, ПИ №007010 – нива,  ПИ №007024 – нива, ПИ №007032 – нива, ПИ №007033 – нива, ПИ №007034 – нива, ПИ №041001 – пасище, мера,  ПИ №042001 – пасище, мера, ПИ №043002 – пасище, мера,  ПИ №043005 – друг вид зелени площи с широко обществено значение, ПИ №057001 – пасище, мера, ПИ №056001 – пасище, мера в землището на с. Александрия, община Крушари.  Общата дължина на обслужващия път е 2390м.            

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.62 от 06.08.2019г

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай