Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление с Изх.№ УТ-09-1368/12.03.2019г.

Изх.№УТ-09-1368

12.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ І И ІІ, кв.25, УПИ І, кв. 25А, ПУП – ПЗ на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, общ. Крушари, област Добрич.

С изменението на плана за регулация се предвижда части от улицата между ОК 112 и ОК 113 да се присъединят към УПИ І и ІІ в кв.25, с което улицата да се образува в задънена, с дължина 92,52м (от ОК 114 до ОК 115). Част от уличната регулация на юг от ОК 34, по лицето на УПИ І в кв. 25 и УПИ І в кв. 25а, се поставя по кадастралните граници. Преоформените УПИ І и ІІ в кв. 25 получават нови номера ІХ и Х, и се отреждат съответно „за кравеферма” и „за ПСД”. Заличава се кв. 25а и урегулираните имоти в него се присъединяват към кв. 25 с номера от ХІ до ХІV.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Обнародвано в Държавен вестник бр.21 от 12.03.2019г

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай