Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 29.03.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.03.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 
   Докладва: Р. Йорданов-общински съветник
 
2. Докладна записка относно  приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13  за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
 
   Докладва: Р. Йорданов-общински съветник
 
3. Докладна записка относно приемане на годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крушари 2014-2020г. за 2018 година.                                                                                                                     
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно определяне на земеделските земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2019/2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем през стопанската 2019/2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за  2019година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на поземлен имот №081690 по КВС на с. Северци.
                                                             
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението за 2018 година.
                                                                       
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
9. Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност в Община Крушари за 2018 година.
                                                                            
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
                                                                 
10.Информация относно състоянието на обществения ред и борбата с престъпността на територията на Участък "Полиция" - Крушари при Второ РУ Добрич  през 2018 година. 
                      
   Докладва:Ст.инспектор Иван Иванов-началник Участък "Полиция" Крушари 
 
11.Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в Община Крушари  за 2018 година и приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
12.Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на Общинската програмата за закрила на детето  за 2018 година и приемане на Общинска програма  за закрила на детето  за 2019 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
  
13.Питания и отговор на питания.
 
14.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай