Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.06.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.06.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1.Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 7/57 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Крушари, проведено на 30.05.2019 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2.Докладна записка относно приемане промяна в капиталовата програма по бюджет  2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5.Информация за състоянието на административното обслужване  в община Крушари за 2018 година.
                                                                      
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд гр. Добрич.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
7.Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8.Докладна записка относно продажба на поземлен имот №110145 по КВС на с. Пор.Кърджиево.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
9.Докладна записка относно информация  за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари за 2018 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
                                                                       
10.Информация относно дейността на пенсионерските клубове в Община Крушари за 2018 година. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/п/
Председател на Общински съвет Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай