Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление с Изх.№ УТ-09-1638/27.03.2019г.

Изх.№УТ-09-1638

27.03.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крушарина основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ на водопровод за водоснабдяване на дестилерия за етеричномаслени култури в ПИ №065027 в землището на с. Телериг, общ. Крушари, област Добрич. Трасето ще се проведе през имот №065504 – местен път и имот №065505 – местен път.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.


Обнародвано в Държавен вестник бр.24 от 22.03.2019г

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай