Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 05.04.2019 г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 05.04.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за


                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на промяна на капиталовата програма по бюджет 2019 година.
                    
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно приемане на допълнение в Решение № 4/30 по Протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет с. Крушари на  29.03.2019 година. 
                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3.Предложение относно даване на съгласие за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 по КК на с. Крушари. 
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Предложение относно разрешаване изработването на подробен устройствен план-парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и           с. Северци, община Крушари. 
                                                                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно  приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за организацията и дейността на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“  Крушари. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно определяне на общински съветник за член на Съвета на Общинско социално предприятие „Помощ в дома и градината“  Крушари. 
  
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
                                                         
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай