Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с Изх.№ УТ-09-2045/17.04.2019г.

 Изх. №УТ-09-2045

17.04.2019г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №40097.29.15 по кадастралната карта на с. Крушари, област Добрич.

Имотът е с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“. С проекта за ПУП-ПЗ се установява отреждане за „ПСД-складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар“.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай