Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-2710/31.05.2019г.

Изх.№ УТ-09-2710

31.05.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрична основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, общ. Крушари, област Добрич. Трасетата на довеждащите водопроводи ще преминат през следните поземлени имоти: ПИ №000112 – път IV клас, ПИ №000168 – полски път, ПИ №000129 – полски път, ПИ №000128 – полски път, ПИ №000134 – полски път, ПИ №000135 – полски път, ПИ №000139 – полски път , ПИ №000138 – полски път , ПИ №000143 – полски път, ПИ №000115 – местен път, ПИ №000051 – полски път, ПИ №000144 – полски път, ПИ №000147 – полски път, ПИ №000055 - водоем, ПИ №000117 - пасище, ПИ №019171 полски път, ПИ№019168 – нива, ПИ №019176 – полски път, ПИ №019170 – полски път и ПИ №000050 – пасище в землището на с. Лозенец; ПИ №000082 - водоем, ПИ №005024 - нива; ПИ №000040 , ПИ №000085 – път IV клас , ПИ №000043 – полски път и ПИ №000086 – път IV клас в землището на с. Северци, община Крушари.              

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.43 от 31.05.2019г

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай