Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 13.12.2019 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 13.12.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                           
                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет с. Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.         
                                                              
   Докладва: Н.Мехмедова–председател на ВК
 
2. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински   съвет  с. Крушари.
                                                    
   Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
3.  Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД гр. Добрич, което ще се проведде  на 18.12.2019 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно  избор на делегат и заместник делегат за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност“.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб–кмет на общината
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай