Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители за позиция ПЕДАГОГ

 ОБЯВА

за подбор на eкип за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и техните родители

 

Община Крушари в качеството си на конкретен бенефициент по Договор  BG05M9OP001-2.004-0066-С03 Подкрепено детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

 

 

ОБЯВЯВА

 

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на услугите в Комлекса за подкрепа надеца от 0 до 7 години и техните родители за позиция ПЕДАГОГ.

Основни услуги, които ще бъдат предоставяни са включени в Дейност 5 -„Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” ;

За  позицията се прилага следната процедура за подбор :

І. Подбор по документи

Кандидатите подават пълен комплект документи в офиса на поректа (стая 307) в Общинска администрация – Крушари. Екипът за управление на проекта и ръководителят за управление на Компекса за социални услуги за деца и техните родителкласира кандидатите, отговарящи на критериите за образование  и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Крушарина 30.07.2020 г.   

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат класирани.

Оценяване  и класиране на кандидатите: За извършения подбор Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Крушари  на 30.07.2020 г.   

Длъжносттасе заема чрез сключване на договор съгласно Закона за задълженията и договорите с продължителност от 1 (един) месец, с определен краен срок до 31.08.2020 г.

III.      Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- Заявление (по образец);

- Автобиография (по  образец);

- Копие от документи за  придобита образователна степен (диплом), квалификация, сертификати;

- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 

За посочената дейност ще бъде нает специалист  „ПЕДАГОГ”:

ПЕДАГОГ– 1 позиция

Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугата  „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” ;

Изпълнението на дейността цели повишаване на мотивацията за учене и увеличаване на готовността на децата от предучилищна възраст за равен старт при постъпване в първи клас. Чрез създаване на лятна група и организираните занимания в нея ще се  доразвитят и съхранят придобитите конгнитивни и социални умения, получени в предучилищното образование преди постъпване в училище. Важна част от работата на педагога е развиване на потенциала за учене на децатас увреждания; преодоляване на образователните дефицити на деца,които имат нужда от повече подкрепа за равен страт в училище, като предпоставка за пълноценното им участие в образователния процес; образователна интеграция на децата, чрез формиране на общности по  интереси, развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у децата, свързани с  подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в задължителната предучилищна подготовка; ориентиране къмдопълнителни  образователни дейности,мотивацията за учене, постигане на устойчиви познания и интереси, както и развитието на индивидуалните способности.

Вид правоотношение: Договорът ще бъде сключен по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга) при определена месечна заетост от 84 (осемдесет и четири) часа;

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

Основни изисквания 

  • Да са физически лица;
  • Да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление «Предучилищна/Начална педагогика» или други приравнени специалности и квалификации;
  • Да имат професионален опит не по- малък от 1годинав образователнатасистема;
  • Да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната  и начална педагогика;
  • Да притежават компютърна грамотност;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • Да са участвали в екип за изпълнение на проекти, с услуги, сходни с изискванията, посочени в настоящата обява, независимо от източника им на финансиране;

Профил на длъжността - Използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас; Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите учители на децата и другизаинтересовани страни;  Поддържане на индивидуални досиета на децата, с които работи;Изпълнение надопълнителни задачи, възложени от ръководителя на проекта, ръководителя на Комплекса, свързани с екипната работа на специалистите от Комплекса.

Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен гражданскидоговор по ЗЗД с продължителност от 1 месец с определен краен срок до 31.08.2020 г. 

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересованите кандидати  следва да подадат  документи за кандидатстване  в срок до  17.00 ч.  на  29.07.2020 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Крушарина адрес: с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 3-А,  всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. 

Място за изпълнение на длъжността: Комплекс за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните родители– с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5, ет.3 и Център за рехабилитация и социална интеграция - с.Крушари, ул. „Девети септември” № 5, ет.2.

Допълнителна информация може да бъде полученана тел. 0887 492 750 – Димитрина Желева – ръководител на проекта.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай