Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. №УТ-09-177/10.01.2023 г.

Изх. №УТ-09-177

10.01.2023 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №12/151 от 20.12.2022г. на Общински съвет – Крушари, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е разрешеноизработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 57234.19.9, ПИ 57234.2.181, ПИ 57234.2.251, ПИ 57234.27.23, ПИ 57234.35.72, ПИ 57234.35.68 и ПИ 57234.33.75, находящи се в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари, ПИ 21470.36.89, ПИ 21470.36.84, ПИ 21470.22.39, ПИ 21470.22.46, ПИ 21470.21.35, ПИ 21470.14.4, ПИ 21470.13.34, ПИ 21470.13.15, ПИ 21470.8.31, ПИ 21470.8.37, ПИ 21470.8.10 и ПИ 21470.25.53, находящи се в землището на с. Добрин, Община Крушари, обл. Добрич за промяна предназначението им от земеделска земя с начин на трайно ползване  „нива” в имоти за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” с ново, свободно застрояване с ограничителни линии на нормативно определените отстояния от границите на имота и с устройствени показатели: Н≤200м; Пл.застр.≤10%; мин.озел.площ ≥90%, съгласно скица-предложение и одобрява заданието по чл.125, ал.2 от ЗУТ.

            Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай