Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение с изх. №УТ-09-6629/07.12.2023г.

 Изх. №УТ-09-6629

07.12.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-262 в кв. 51 по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

С изменението на плана за регулация се предвижда обособяване на нови три урегулирани поземлени имота, а именно:

  • Нов УПИ ХХ-755 с площ 1809 кв.м. за жилищно строителство, със собственик Община Крушари;
  • Нов УПИ ХХI-756 с площ 1265 кв.м. за жилищно строителство, със собственик „БАБ инвест“ ЕООД;
  • Нов УПИ ХХII-757 с площ 1809 кв.м. за жилищно строителство, със собственик „БАБ инвест“ ЕООД.

За новообразуваните УПИ с план за застрояване се предвижда ново, свободно, ниско застрояване (h до 10м). Застрояването е указано с ограничителни линии на разстояние 5м от  уличната регулация и дъното на урегулираните поземлени имоти и на 3м от страничните граници. За новите УПИ се определя зона от типа „Жм“ със следните устройствени показатели: Пзастр. до 60%, Кинт. до 1.2, Позел. мин. 40%.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай