Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на длъжността "Сътрудник, социални дейности"

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0192-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+ обявява, че от 12.04.2023 г. до 21.04.2023 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:

Сътрудник, социални дейности - 1 позиция.

Изисквания за заемане на длъжността – Минимум завършено средно образование, компютърна грамотност (доказана с удостоверение, свидетелство и др.);

Описание на длъжността: Предоставяне на информация и консултиране на кандидат-потребители относно предоставяните  от Община Крушари социални услуги; Организиране на дейностите по предоставяне на услугите грижа в дома за възрастни и самотноживеещи стари хора, лица с увреждания; участие в провеждането на разяснително-информационна кампания в населените места от община Крушари; Посещения по домовете на кандидат-потребители и др. възложени от ръководителя на проекта задачи, свързани с основната цел на проекта.

Кандидатът за обявената позиция следва да е физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността, да притежава психическа нагласа и желание за работа с представители на рискови групи – болни и възрастни самотни хора. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност, ще се счита за предимство.

Кандидатите за обявената позиция подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в стая 310 в сградата на общината, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в срок до 21.04.2023 г. Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в община Крушари, стая 310,  или изтеглени от официалната интернет страница на Община Крушари  

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.

С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор на 8-часов работен ден, за срок от 13 месеца. Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти”, http://krushari.bg/bg/2541-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05sfpr002-2001-0192-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80

За допълнителна информация: тел. 05771/20 24, вътр. 307-  Димитрина Желева, ръководител проект.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай