Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Психолог"

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект №BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, обявява, че от 09.05.2023г. до 25.05.2023 г. приема документи от кандидати за заемане на длъжността „Психолог“ – 1 работна позиция.

Изисквания към кандидатите:

- Образование - висше – бакалавър, магистър със специалност „Психология“;

- Кандидатите да са в добро физическо и психическа състояние, с нагласа за работа с потребители от рискови социални групи; Неосъждани;

- Кандидатите да притежават необходимата мотивация за работа в сферата на социалните услуги. Изисква се отговорно и съзнателно отношение при изпълнението на този вид дейности.

Описание на длъжността – Предоставяне на почасови услуги на възрастни самотно живеещи стари хора, лица с увреждания, които включват : първоначална оценка и последващо редовно наблюдение на психологическия статус на потребителя на услуги; Изготвяне на план за подкрепа, включващ корекционни дейности при установени социално-психологически дефицити; Наблюдение и изпълнение на планираните дейности; Съдействие за получаване на специализирана помощ (при необходимост);  

За длъжността е обявена 1 свободна позиция с 40 (четиридесет) часа средно месечна заетост.   

Място на работа – домовете  на обгрижваните лица от населените места в община Крушари;

Необходими документи :

- Заявление за кандидатстване за обявената позиция (по образец);

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография;

- Декларация по Закона за защита на личните данни;

- Диплом за завършено образование (копие).

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти”.

За допълнителна информация: тел. 05771/20 24, вътр. 307-  Димитрина Желева, ръководител проект.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай