Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за прием на документи от кандидат-потребители за включване в проекта

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект №BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюзобявява, че от 27.04.2023 г. до 15.05.2023 г. приема документи от кандидат-потребители за включване в проекта.

Целева група : Самотно живеещи стари хора, болни възрастни и лица с увреждани, живеещи на територията на община Крушари

Описание на услугите, които потребителите ще получават в рамките на проекта:

1) Получаване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете; Психологическа помощ и подкрепа;

2) Доставка на храна, хранителни продукти, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

3) Получаване на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със специалисти;

За ползваните услуги потребителите не заплащат такса.

Кандидат-потребителите подават заявление по образец в офиса на проекта (стая 106 в Общинска администрация – Крушари), чрез кметовете на населените места, по пощата. Към заявлението следва да се приложат и актуални медицински документи – ЕР на ТЕЛК, актуални епикризи и други документи, удостоверяващи здравословния статус на кандидат-потребителя.

След 16.05.2023 г. кандидат-потребителите ще бъдат посетени по домовете за извършване на индивидуална оценка на потребностите на всяко кандидатствало лице. 

За допълнителна информация: тел. 05771/20 24, вътр. 307-  Димитрина Желева, ръководител проект.

Забележка: Срокът за прием на документи се удължава до 19.05.2023 г. включително.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай