Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за прием на документи от кандидати за заемане на длъжността "Медицинска сестра"/Медицински специалист

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект №BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, обявяваче от 09.05.2023г. до 25.05.2023 г. приема документи от кандидати за заемане на длъжността „Медицински специалист/ медицинска сестра“ – 2 работни позиции.

Изисквания към кандидатите :

- Образование - висше – професионален бакалавър, бакалавър, със специалност „Медицински специалист, Медицинска сестра“;

- Кандидатите да са в добро физическо и психическа състояние, с нагласа за работа с потребители от рискови социални групи; Неосъждани;

- Кандидатите да притежават необходимата мотивация за работа в сферата на социалните услуги. Изисква се отговорно и съзнателно отношение при изпълнението на този вид дейности.

Описание на длъжността – Предоставяне на почасови услуги на възрастни самотно живеещи стари хора, лица с увреждания, които включват : първоначална оценка и последващо редовно наблюдение на здравословния статус на потребителя на услуги; Изготвяне на план за здравни грижи, включващ дейности за консултиране и насочване към личен лекар при установен здравословен проблем; Наблюдение и изпълнение на планираните дейности; Съдействие за получаване на специализирана помощ (при необходимост);  

Вид правоотношение: С лицата ще бъдат сключени договори по реда на Закона за задълженията и договорите (граждански договор за услуга) при определена средно месечна заетост от 60 (шестдесет) часа;

Място на работа – домовете  на обгрижваните лица от населените места в община Крушари;

Необходими документи :

- Заявление за кандидатстване за обявената позиция (по образец);

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография;

- Диплом за завършено образование (копие);

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти”.

За допълнителна информация: тел. 05771/20 24, вътр. 307-  Димитрина Желева, ръководител проект.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай