Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за прием на документи от кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ 27.09.2023 г.

Община Крушари, в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“, финансиран по Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/13.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз обявява, че от 27.09.2023г. до 02.10.2023 г. приема документи от кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“.

Необходими документи :

- Заявление за кандидатстване за обявената позиция (по образец);

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография;

- Декларация по Закона за защита на личните данни;

- Диплом за завършено образование (копие);

Изисквания към кандидатите :

- Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- Кандидатите да са в добро физическо и психическа състояние, с нагласа за работа с потребители от рискови социални групи; Неосъждани;

- Кандидатите да притежават необходимата мотивация за работа в сферата на социалните услуги. Изисква се отговорно и съзнателно отношение при изпълнението на този вид дейности.

Описание на длъжността – Предоставяне на почасови услуги на възрастни самотно живеещи стари хора, лица с увреждания, които включват доставка на храна, хранителни продукти, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

Минимални изисквания за заемане на длъжността – начално образование. 

За длъжността e обявена 1 свободна позиция бройки  на 5-часов работен ден.

За длъжността могат да кандидатстват само безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Място на работа – домовете на обгрижваните лица в с. Крушари;

Резултатите във връзка с подбора, ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари, както и на официалната интернет страница в Раздел „Проекти”.

За допълнителна информация: тел. 05771/20 24, вътр. 307-  Димитрина Желева, ръководител проект.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай