Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.761-0002 „Кулинарните маршрути на община Крушари“

"ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 

На 13.03.2024 г. Кметът на Община Крушари сключи с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ административен договор № BG06RDNP001-19.761-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане наоперации в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка19 „Водено от общностите местно развитие”за финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.761-0002„Кулинарните маршрути на община Крушари“.

„Празникът на гърнетата-кулинарната академия на Добруджа“ в своето тринадесетгодишно съществуване се превърна в разпознаваема марка на община Крушари като майсторско съчетание на фолклорни традиции и кулинария.По своя характер Празника е уникален за Добруджа,тъй като във философията му е заложено издирването и възпроизвеждането само на автентична местна кухня.Читалищни колективи от региона се състезават в различни категории за най-добре приготвени и представени местни храни и напитки.Празникът залага на истинската,неподправена от модерността храна,като едно от специфичните условия към участниците ястията да са придружени и с рецепти.

Чрез проекта награждаваните и най-оригинални рецепти,събирани повече от десетилетие рецепти,ще бъдат включени в специален кулинарен албум „Кулинарните маршрути на община Крушари“,като същите ще бъдат придружени и от богат снимков материал, илюстриращ приготвянето на храната или крайния продукт. В отпечатания по проекта албум ще бъде поместено изследване за спецификата на местната добруджанска кухня. Албумът ще бъде богато илюстрован със снимки от различни издания на Празника, като в него ще бъдат включени и резултатите от проведено проучване и изследване на особеностите на местната кухня в община Крушари в контекста на добруджанската кухня.

Идеята на Празника включва и представянето му пред различни като териториална локация публики.През изминалите години домакини на кулинарното събитие са били селата Зимница,Телериг,Коритен,Александрия и Крушари.Издания от кулинарната надпревара са провеждани както на селски мегдани, така и под открито небе-в гори или сред природата край местни забележителности. Подсигуряването на логистиката на Празника откъм необходимите материални активи-маси за кулинарните изложби, столове за участници и посетители, са проблем пред нас, като организатори. За това, в настоящия проект са включени доставки на сгъваеми дървени маси и столове, които да се ползват при провеждане на фестивалния ден на открито.

Основна цел на проекта е свързана с политиките на община Крушари в културната сфера, а именно издирване, запазване и съхраняване на местни обичаи, фолклор, елементи от делника и празника на добруджанеца.Като част от основната цел на проекта е съхраняването на изчезващи във времето уникални за региона рецепти на автентични ястия.

Специфични цели, които проекта си поставя:

1) Да се съберат, запишат и съхранят чрез Кулинарния албум типични за селата от община Крушари рецепти на стари ястия, печива и напитки, като част от традициите и бита на тази част на Добруджа;

2) Да се равнопоставят в местната кулинарна култура спецификите на всички етноси, живеещи на територията на общината – българи, турци, роми, татари.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 30 000,00 лева без вкл. ДДС, от които 27 000,00 лв. европейско съфинансиране и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 13.03.2024 г. до 30.06.2025 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай