Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.762-0001 "Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари"

"ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 

На 12.04.2024 г. Кметът на Община Крушари сключи с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ административен договор № BG06RDNP001-19.762-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  за финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.762-0001 „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“.

Проектът е свързан с осигуряването на нормална работна среда за обучение и възпитание на деца от Детска градина-Крушари чрез закупуването и монтирането на 2 колонни и 9 инвенторни климатика. Отоплителните(охладителни) тела ще бъдат разположени в занималните на децата, коридори, кухненски блок.

Целесъобразността на проектното предложение следва да се разглежда като част от взаимосвързани поредица проекти,които община Крушари реализира и които са пряко свързани с осигуряване на алтернативни източници на енергия-изграждане на система за соларно лично осветление в населените места от община Крушари.

Към настоящия момент ДГ се отоплява чрез локална парна инсталация,захранвана с пелети.През последните 5 години цената на едро на този тип гориво нарасна над 400%,което изключително много натоварва бюджета на образователната институция,а оттам и общинския бюджет,тъй като издръжката на градината се обезпечава от местни приходи.

ДГ Крушари е част от проекта „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по договор №BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“,финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.В предмета са включени дейности по проектиране,доставка и монтаж,пуск в експлоатация и поддръжка на покривна фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с максимално възможна инсталирана AC мощност от 28 до 30kWp.Изграждането на покривната фотоволтаична централа следва да приключи до края на 2023г.,като резултатите от неговата реализация са свързани с обособяването на енергийно автономна сграда,която чрез собствената си фотоволтаична централа ще покрива изцяло собствените си нужди от електрическа енергия.

С изпълнението на проекта се цели:

1) Създаване на комфортна за обучение възпитание среда чрез поддържане на постоянни стойности на показателите на микросредата във всички помещения на сградата;

2) Диверсифициране на източниците си за снабдяване с електрическа енергия;

3) Оптимизиране на разходите, заплащани за електрическа енергия;

4) Изпълнение на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 30 891.66 лева без вкл. ДДС, от които 27 802.49 лв. европейско съфинансиране и 3 089.17 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 12.04.2024 г. до 30.06.2025 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай