Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ , ОБЛАСТ ДОБРИЧ

    

              
                                                        П   Л   А   Н
                             

  ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2011 ГОДИНА

                                                            ЯНУАРИ
    

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА.

   ДОКЛАДВА: ИЛ.МЮСТЕДЖЕБ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                                

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2010 ГОДИНА.

   ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА     ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА.

   ДОКЛАДВАТ: ИЛ.МЮСТЕДЖЕБ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                     
              Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4. ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЩИНАТА ЗА 2010 ГОДИНА.
                      
  ДОКЛАДВА: ИВ. ИВАНОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН

5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА МАНДАТ 2007-2011 Г.

   ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                                                         ФЕВРУАРИ

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2010 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

2.ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д. СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2010 г.  И  ПРИЕМАНЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й ЗА 2011  ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                        
                                                         М.  МАРТ

1.ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА  2010/2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

3.ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ –  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

5.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН  ФОНД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                      
                                                          М. АПРИЛ

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА  ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011  ГОДИНА.

  ДОКЛАДВАТ: ИЛ.МЮСТЕДЖЕБ–ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС
                     Д.СТЕФАНОВ -КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КРУШАРИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА:Ж.ВЕЛИКОВА–ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ    “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

3.ИНФОРМАЦИЯ  ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНАТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНАТА

        
                                                          М. М А Й

1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА  КРУШАРИ.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ПОЛИЦЕЙСКИЯ УЧАСТЪК И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С  ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

  ДОКЛАДВА: П. КОЙЧЕВ- НАЧАЛНИКА НА ПУ

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.

  ДОКЛАДВА: СТ. СТОЯНОВ – НАЧАЛНИК  РСПБС


                                                           М. Ю Н И
 
1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В ОБЩИНА КРУШАРИ.
                                                                  
  ДОКЛАДВА: Т.СТОИЛОВ – Н-К  “В и К” РАЙОН КРУШАРИ

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДОМА ЗА ДЕЦА  С УМСТВЕНА    ИЗОСТАНАЛОСТ  В   С. КРУШАРИ.

  ДОКЛАДВА:Ю.ВЪРБАНОВА - ДИРЕКТОР НА ДДУИ                                                                 

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КРУШАРИ.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                                                        М. Ю Л И

1.ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО  ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: ИЛ.МЮСТЕДЖЕБ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                                

2.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА  2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЪРВОТО  ШЕСТМЕСЕЧИЕ  НА 2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНАТА

4.ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВАТ:ИЛ.МЮСТЕДЖЕБ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС                                                                                    
                    Д.СТЕФАНОВ-КМЕТ НА ОБЩИНАТА

5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО СОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.
                                                                            
   ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

                                                     М. СЕПТЕМВРИ

1.УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАЛОМЕРНИ ПАРАЛЕЛКИ , ГРУПИ  И СЛЕТИ КЛАСОВЕ   В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА  УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ  В ОБЩИНАТА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА 2011/2012  ГОДИНА.

  ДОКЛАДВА: Д.СТЕФАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНАТА

3.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА  ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА – РОМИ.

  ДОКЛАДВА: Ж. ВЕЛИКОВА – ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ “ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

  НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ № 14/124 ПО ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 16.12.2010 ГОДИНА.    
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: /П/
Председател на ОбС

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай