Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект на Нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Крушари

ОБЩИНА  КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

 

Община Крушари уведомява всички заинтересовани лица, че с докладна записка изх.№ РД-13-3412 от 28.06.2010 г. на кмета на Община Крушари е внесен в Общински съвет – Крушари подготвен проект на Нова Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Крушари. Новият подзаконов нормативен акт е разработен от работна група от Общинска администрация – Крушари.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа. 

 

 

МОТИВИТЕ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ СА СЛЕДНИТЕ:

 

Кое налага приемането на този акт?

Проектът за новата наредба е разработен на основание чл.23 от Закона за пътищата. Тук е необходимо да се припомни, че въз основа на постъпило предложение от Районна прокуратура – гр.Добрич и във връзка с изискването на чл.23 от Закона за движение по пътищата.

В контекста на казаното трябва да се подчертае, че новата Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Крушари. ще бъде основен подзаконов нормативен акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.

 

Какви са основните цели на наредбата?

С новия подзаконов нормативен акт преди всичко  се определят редът и условията за уреждане  на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Крушари.

 

Какви резултати се очакват?

Авторите на новият подзаконов нормативен акт смятат, че с неговото приемане, изградената пътна мрежа на територията на Община Крушари, ще  се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.  

 

 

Проектът на Наредбата можете да видите тук

 

 

ДАТА: 28.06.2010г.                         


 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай