Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Изменение в Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

към Проект за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост


С Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост приета от Общински съвет Крушари с Решение № 15/ 117 по Протокол № 15 от 16.12.2009 г. и в съответствие със Закона за общинската собственост, действащите закони и подзаконови нормативни актове се определя реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество имоти и вещи – общинска собственост.
В глава Седма от настоящата наредба е предвиден редът за провеждане на търгове и конкурси при разпореждане с общински движими вещи.
Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, чиято пазарна цена за една вещ надвишава 1000лв./ хиляда лева/, се извършва от кмета на Общината след решение на общински съвет и провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Това води до една доста продължителна процедура, която е свързана с разходи за публикуване на решението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, изготвяне на документацията и на пазарната оценка от лицензиран оценител.
Друг задължителен елемент е, че провеждането на публичните търгове и публично оповестените конкурси се извършват от комисия, назначена от кмета на общината, в състав най-малко от трима членове, един от които правоспособен юрист . В случай че отсъстват повече от половината членове на комисията или отсъства правоспособният юрист и не могат да бъдат заменени от резервните членове, търгът се отлага, което неминуемо води до удължаване срока на процедурата.
С изменението на чл.36, ал.2 и ал.3 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост се цели вдигане на стойностния праг от 1000 лв. /хиляда лева/ на 3000 лв./хиляди лева/, под който е възможно да се извърши продажбата на движимо общинско имущество, като по този начин тя ще преминава през един по-облекчен режим, при който не се налага това да става с решение на общинския съвет а само със заповед на кмета на Общината и сключен договор.
Резултатите които очакваме след изменение на Наредбата, са избягване на дългите срокове през които преминава съответната процедура, както и извършване на допълнителни разходи, от страна на Община Крушари и от страна на участниците в публичния търг или публично оповестеният конкурс.


Проектът за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост може да видите тук

ДАТА: 24.11.2010г.  

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай