Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

Към проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари

В За­ко­на за из­ме­не­ние и до­пъл­не­ние на За­ко­на за мес­т­ни­те да­нъ­ци и так­си, на­ме­ри­ха ре­а­ли­за­ция ня­кол­ко зна­чи­тел­ни пред­ло­же­ния, има­щи за цел раз­ши­ря­ва­не на пра­во­мо­щи­я­та на об­щин­с­ки­те да­нъч­ни ор­га­ни и уве­ли­ча­ва­не на при­хо­ди­те в об­щин­с­ки­те бю­д­же­ти. Най-важ­на­та про­мя­на е рег­ла­мен­ти­ра­не на да­нъч­на­та оцен­ка по При­ло­же­ние № 2 ка­то ал­тер­на­тив­на ос­но­ва за об­ла­га­не на не­жи­лищ­ни­те имо­ти на пред­п­ри­я­тия. Дру­го из­ме­не­ние пред­виж­да пре­дос­та­вяне на ог­ра­ни­че­ни пра­во­мо­щия на пуб­лич­ни из­пъл­ни­те­ли на слу­жи­те­ли­те на об­щи­ни­те, ад­ми­нис­т­ри­ра­щи мес­т­ни да­нъ­ци и так­си. Дру­ги­те про­ме­ни в за­ко­на пре­ци­зи­рат тек­с­то­ве без да вна­сят про­ме­ни в кон­цеп­ци­я­та на об­ла­га­не или в про­це­су­ал­ния ред - напр. из­ме­не­ни­я­та в да­нъ­ка вър­ху пре­воз­ни­те сред­с­т­ва и па­тен­т­ния да­нък.

С Последните изменения на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /обн.,ДВ бр.98 от 2010 г./ се налага да бъдe извършена актуализация на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари, както и определяне на размера на местните данъци за 2011 година.

Проект за изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Крушари може да видите тук

ДАТА: 04.01.2011г. 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай