Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.

О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община Крушари чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за допълнение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: krushari@dobrich.net


МОТИВИ

към Проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

В периода на действие на цитираната наредба са установени социални промени в начина на ползване на детските градини, свързани с наличие на демографски и финансов елемент в развитие на Общината. С времето отпадна възможността децата да посещават полудневна форма на социална грижа, каквито са полудневните детски градини.
Във връзка с писмо №3110-13/11.08.2010 г. на МОМН Община Крушари бе включена в Проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата, навършили петгодишна възраст, което дава възможност на родителите да запишат като първокласници деца в по-ранна възраст. Това води до възможността в групите към ЦДГ за предучилищна възраст да бъдат записвани освен деца на 6-годишна възраст и такива, които са навършили 5-годишна възраст. Тъй като тази форма на обучение е задължителна, то съответните родители не следва да заплащат дължимите такси за ползване на детските градини, в които съответната форма на обучение е заложена.
С оглед осигуряване на по-голяма посещаемост на деца от рисковите групи в детските заведения, икономически по-изгодно е родителите да заплащат такса, съобразно посещаемостта на децата през месеца като се определи дневен размер за храноден на дете. Това е обусловено и от необходимостта конкретно и реално да се заплащат дължимите такси, съобразно практическото ползване на социалната услуга.
С настоящите промени в Наредбата ще се постигне по-голяма посещаемост в ЦДГ, значително ще се увеличи броя на децата в групите за предучилищно обучение, както и ще се постигне коректно заплащане на дължимите такси за социалните услуги в общността на територията на Общината.
С оглед изложеното и на основание чл.26, ал.2 от ЗНА с настоящите мотиви предлагам на Вашето внимание проект за допълнение на Наредба №11:


ПРОЕКТ!

за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.

1. В чл.21, ал.1, т.2 да отпадне;
2. В чл.21, ал.2, т.1 да се допълни така: “”за ЦДГ на територията на Община Крушари – 25 лв./месечно или 1,20 лв./дневно”;
3. В чл.21, ал.3 да отпадне;
4. В чл.21, ал.7 се създава нова т.2 със сл.текст “деца на 5 и 6-годишна възраст от подготвителните групи в ЦДГ”;
5. В чл.21 се създава нова ал.10 със сл.текст “Родителите и децата, освободени от заплащане на таксата по чл.21, ал.2, т.1 се включват в програми и проекти на Общината, свързани със социално включване на рисковите групи в общността. Лицата, отказали участие в тези програми и проекти се лишават от придобивката по чл.21, ал.7, т.2.”


Внася:

Добри Стефанов
Кмет на Община Крушари

09.03.2011г. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай