Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2133,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община Крушари чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа или на e-mail: krushari@dobrich.net

МОТИВИ

към Проект за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на територията на Община Крушари е приета съобразно законовите разпоредби на общ нормативен акт, какъвто е Закона за общинската собственост /чл.8, ал.2 от ЗОС/. В чл.26, ал.1 от Наредбата Общинският съвет е определил срок за отдаване на имоти – частна общинска собственост не по-дълъг от 5 години като в определени случаи, описани в т.1 и 2 от с.ал. е дадена възможност за удължаване на този срок до 10 години.
С оглед последните промени в ЗОС (ДВ, бр. 15 от 2011 г.) този срок, обуславящ общите условия при отдаване под наем на общинска собственост се явява нецелесъобразен, а в определени негови части и незаконосъобразен поради ограничаване възможността наемателите да ползват наетите от тях имоти с грижата на добър стопанин за един по-дълъг период. Това тяхно право е дадено с разпоредбите на чл.14, ал.3 от ЗОС и чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ. Като нормативни актове от по-висока степен, разпоредбите на цитираните по-горе общ и специален закон са задължителни и изключват прилагане на противоречащи им разпоредби в нормативен акт от по-ниска степен, какъвто безспорно се явява Наредба №8.
С промяната в Наредбата ще бъде увеличен броя на желаещите на наемат имоти - частна общинска собственост, което от своя страна ще доведе до увеличаване финансовите приходи на Общината. От друга страна удължаване срока за отдаване под наем от 5 на 10 години ще се даде възможност на наемателите с по-голяма отговорност да се отнасят към общинската собственост, а вменената им грижа на добър стопанин ще намери реално изражение.
С оглед изложеното и на основание чл.26, ал.2 от ЗНА с настоящите мотиви предлагам на Вашето внимание проект за изменение на Наредба №8:

ПРОЕКТ

за изменение на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

І. Общински съвет Крушари приема следното изменение на Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:
В чл.26, ал.1 се правят следните изменения:
• В изречение „първо” думите „5/пет/” години се заменят с „10/десет/”
• Изречение второ отпада

Внася:

Добри Стефанов
Кмет на Община Крушари

03.06.2011г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай