Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет с.Крушари неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2133,
E-mail obst@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Общински съвет Крушари предоставя на Вашето внимание Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет с.Крушари неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение може да депозирате писмено Вашите предложения, мнения и препоръки по проекта в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

Общинският съвет – Крушари е орган на местното самоуправление, избран от жителите на общината, при условия и ред определен от закон. Той решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност.
Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17, от ЗМСМА, както и други дейности определени със закон. Изпълнява функции по чл.21 от ЗМСМА, както и решава и други въпроси от местно значение, който не са от изключителна компетентност на други органи.
  В своята дейност Общински съвет – Крушари се ръководи от следните общи принципи:
- законност;
- гарантиране и защита правата и законните интереси на жителите на Община Крушари;
- самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
- публичност и гласност;
- демократичност.
Организацията и дейността на Общински съвет – Крушари се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и от разпоредбите на правилника приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА.
Правилника има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общински съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление

Проекта на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет с.Крушари неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация може да видите тук


ВНОСИТЕЛ:
Боян Петров
Общински съветник
Председател на Временната комисия
за изготвяне на Проекта на правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


ДАТА: 18.11.2011г. 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай