Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2136,E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

Към проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

Публикувана е покана за прием на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051РО001-5.1.04 „Помощ в дома”, Приоритетна ос 5. Съгласно одобрените насоки за кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на общини, които целят разширяване на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, свързани със здравна, социална, комунално-битова помощ на нуждаещи се възрастни хора, лица и деца с увреждания.
Във връзка с подготовката на община Крушари да разработи и внесе за разглеждане проект, свързан с предоставяне на социални услуги в семейна среда на болни, самотно живеещи стари хора, деца и лица с увреждания, е необходимо актуализиране на общинската нормативна база в областта на местните такси. Задължително условие на схемата е потребителите да заплащат потребителска такса. Предвид ниските доходи на възрастните хора и тяхната социална уязвимост, както и опита на общинските екипи, изпълнявали подобни проекти, предлагаме стойността на услугата да бъде фиксирана на 0,20 лв. на час, съобразно броя на ползваните часове.


Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари може да видите тук


ДАТА: 07.05.2012г. 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай