Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари

ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ 9410,с.Крушари, тел: 05771/2024, факс 05771/ 2133,E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

СЪОБЩЕНИЕ:

Община Крушари предоставя на Вашето внимание Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК следва в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на наредбата в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

МОТИВИ

Към проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари

Агенцията за социално подпомагане публикува покана за прием на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051ЗД001-5.1.04 „Помощ в дома”, Приоритетна ос 5. Съгласно одобрените насоки да кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на общини, които целят разширяване на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж, свързани със здравна, социална, комунално-битова помощ на нуждаещи се възрастни хора, лица и деца с увреждания.
По последни данни, в Дирекция „Социално подпомагане”, филиал Крушари, са регистрирани 205 лица с увреждания, в т.ч. 14 деца.
Голямата част от тях, поради различни ограничения от здравословен характер, не са в състояние да се справят сами в ежедневието си. Изключени са от социалния живот и са в риск от зависимост от институционална грижа. За да останат в дома си, се нуждаят от социални услуги, предоставяни в домашна среда, които се изразяват в дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности.
В същото време населението в община Крушари намалява и застарява. Причина за това е икономическата миграция и емиграция на цели семейства. Това превръща възрастните хора в уязвима група. Увеличава се броя на възрастните хора, очакващи настаняване в специализирани институции, поради факта, че са станали зависими от грижите на близките си. Голяма част от тях не са освидетелствани от ТЕЛК, но са със здравословни и възрастови проблеми, и не са в състояние сами да организират бита си, да поддържат хигиена в дома си, да организират социалния си живот.
В основата на приоритетите на социалната политика на общината, базирана на тези анализи и развита в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги през 2011-2015 г., са приоретизирани такъв вид социални услуги, водещи до повишаване качеството на живот на деца и лица в неравностойно положение и подобряване качеството на живота на старите хора в Община Крушари.
Отчитайки фактите и в изпълнение на стратегията, Община Крушари през последните 5 години акцентира в социалните си политики на поетапно развие услугите, изпълнявани на проектен принцип. Реализирани за проекти, предоставящи услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. От 2008 – 2011 г. те се предоставяха чрез успешно изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирани от ЕС чрез ЕСФ, в които 15 наети лица, подкрепиха над 30 лица от целевите групи. До месец септември 2012 г. със срок на изпълнение 18 месеца, продължава и предоставянето на услугата „Личен асистент” по схема „Алтернативи” също финансирана от Европейския социален фонд, която се предоставя от 9 лица в полза на 9 лица.
След изтичане сроковете на проектите обаче, лицата отново са в пълна изолация, а техните семейства, в огромни затруднения, относно включването си или задържането на пазара на труда.
Към настоящия момент е отворена процедура за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Операцията се реализира в отговор на необходимостта от въвеждане и прилагане на иновативни практики в сферата на социалната икономика.
Нейната обща цел е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Специфичните цели на операцията са:
- Утвърждаване на децентрализиран модел за предоставяне на услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво;
- Създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица.
С оглед постигане на ефективна и устойчива политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, в рамките на схемата се дава възможност съществуващият Домашен социален патронаж да разшири дейността си, като се създаде Звено за услуги в домашна среда. Функцията на Звеното ще е свързана с предоставяне по иновативен начин на три типа почасови услуги в социални услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и включване и помощ при комунално-битови дейности. Идеята е по този начин да се гарантира по-висока ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се.
С оглед създаване добра среда за живеене на хората в неравностойно положение, възможност за извеждане на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” от тесния семеен кръг на лицата с увреждания, както и реални възможности на членовете на семейството, ангажирани с предоставяне услуги на нуждаещите се близки, за трудова реализация, Общинска администрация разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по схемата на предполагаема стойност около 100 000 лв.
Целите на проекта са в унисон с целите на Схемата за безвъзмездна помощ, а именно създаване на устойчив модел за осигуряване достоен живот, чрез предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
Целевите групи по проекта са:
1. Безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – за персонал на звеното.
2. Лица с трайни увреждания и с ограничения или невъзможност за самообслужване.
3. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Планира се създаване на Звено за услуги в домашна среда за разширяване дейността на Домашен социален патронаж. Основната функция на Звеното ще е предлагане на услуги за комплексно задоволяване потребностите на целевите групи чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител в условия на единна организация, разполагаща с достатъчно управленски и професионален ресурс.
Персоналът в звеното ще включва персонал за управление и персонал за предоставяне на три типа почасови услуги, включващи следните дейности:
- Дейности за лична помощ, в т. ч. и дейности с медико-социална насоченост: Помощ за поддържане на лична хигиена; Помощ при обличане и събличане; Помощ при хранене; Помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; Помощ при рехабилитационни услуги; Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.;
- Дейности за социална подкрепа и социално включване: Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения в дома и извън него; Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.; Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция; Помощ при снабдяване с помощно-технически средства;
- Комунално-битови дейности: Пазаруване на продукти от първа необходимост – храна, лекарства, други; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата; Съдействие за дребни битови ремонти; Приготвяне на храна с продукти на потребителя; помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци, такси, други.
Изискване на настоящата процедура за подбор на проекти е, за предоставяне на почасови дейности за грижи в домашна среда, лицата да заплащат такси. Заплащането на потребителска такса е задължително условие на разглежданата схема, изрично посочено от Договарящия орган в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който договор е част от проектната документация и Насоките за кандидатстване по схемата. Размерът на таксата не може да покрие разходите по обгрижване на самотно живеещи и болни стари хора по домовете, както и деца с увреждания. При неговото определяне водещ е социалния елемент, поносимостта на социалната цена, която крайните потребители могат да платят предвид крайно ниските си доходи от лични пенсии и невъзможността да си осигурят финансова подкрепа от свои близки и роднини или чрез други странични доходи.
Член 7, т. 7.8. от Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома”, изрично изисква гарантиране на устойчивост на дейностите по проекта след неговото приключване. (”С цел гарантиране на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на центровете/звената за услуги в домашна среда, бенефициентът се задължава да запази дейността на създадените центрове/ звена за услуги в домашна среда за срок не по-малък от една година от датата на одобрение на окончателния доклад.”)
По прилагане на този нормативен акт няма да бъдат разходвани финансови средства от общинския бюджет за времетраенето на проекта. Община крушари ще осигури минимум една година устойчивост на услугата, като ще финансира дейностите от общинския бюджет през този период. Не се очакват финансови резултати по прилагането на Наредбата.
Анализът за съответствие с правото на Европейския съюз в случая е неприложим.

 


Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари може да видите ТУК

ДАТА: 11.06.2012г. 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай