Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Вносител: Боян Петров - председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъ

               ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ ДОБРИЧ                  
9410, с. Крушари,тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. КРУШАРИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ БОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ – председател на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика,селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари,неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 На основание § 120 от Закона за публичните финанси и § 1 §,  2 и § 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинския съвет следното:
                                                                                                                                                      

ПРОЕКТ !


                                                                   Р Е Ш Е Н И Е:

I. Общинският съвет с. Крушари приема следното изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари, неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

    1. В чл.19 ал.1 текстът на изречение трето става: ”Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината”.

    2. В Чл.24 ал.2 се изменя така:”Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.”

    3. В  чл.24 ал.3 се изменя така: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна заплата на общинската администрация за съответния месец”.

     4.  В  чл.24 се създава нова ал.7:
    (7) „Възнаграждението по ал.2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет”.

      5.  В  чл.49  ал.1 се добавя  изречение второ: „Председателят на Общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия”.

 

 

 

БОЯН ПЕТРОВ
Председател на ПК

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Правни основания:
   § 120. Закон за публичните финанси
   Чл. 21, ал. 3, чл. 34, ал. 2, т. 2  от ЗМСМА
   Чл. 11, ал. 3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА
   Чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК

Причините, които налагат приемането на предложеното изменение и допълнение са:

Приетите със Закона за публичните финанси и влезли в сила от 01.02.2013 г. промени в ЗМСМА публикувани в ДВ бр. 15 от 15.02.2013 г.
Чл. 34 се  изменя така:
        1. Алинея 1 се изменя така:
      "(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници."
        2. Създава се ал. 8:
     "(8) Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет."

 Приетите и влезли в сила от 01.01.2014 година промени в ЗМСМА, публикувани в ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 година. Чл. 34, ал. 2 се изменя така:
     "(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от:
      1. брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души;
      2. средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.”

     С настоящото предложение се цели синхронизиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в резултат на което ще се постигне съответствие с разпоредбите на ЗМСМА.
Финансовите средства, необходими за обезпечаване на възнагражденията на общинските съветници са планирани в рамките на бюджета на общината за 2014 година, дейност „Общински съвет”.

     Съгласно чл. 26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на общината,  секция „Проектни нормативни актове”, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

     Предложения и становища се приемат в деловодството на Общински съвет  Крушари,  с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3а, ст. 308 .

 

 

БОЯН ПЕТРОВ
Председател на ПК


 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай