Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява по набиране на заявления за кандидат - потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ и кандидати за „Домашен помощник“

 О  Б  Я  В  А

 

От 01 февруари до 12 февруари 2016г. община Крушари, в качеството си на бенефициент по Проект: „Подкрепа за достоен живот” по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0159-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява процедура по набиране на заявления за кандидат - потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ и кандидати за „Домашен помощник“

 

КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

 

По проекта се предвижда назначаване на минимум 20 бр. „ Домашни помощници“ за период до 31.12.2017г., считано от датата на подписване на трудов договор.

Информация за длъжността-Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на лична помощ, комунално-битови дейности и дейности в подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Изисквания към кандидатите за длъжността домашен помощник

-  да са пълнолетни граждани;

- да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- да са в добро физическо и психическо състояние;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

Кандидатите за заемане на длъжността „ Домашен помощник“ могат да бъдадт безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст /приоритетно/, лица,  придобили право на пенсиониране, неактивни лица-студенти или работещи лица, имащи възможност за полагане на допълнителен труд извън основното правоотношение.

Други изисквания:

Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Да живеят на територията на община Крушари и имат адресна регистрация по лична карта или настоящ адрес на територията на община Крушари.

Документи за кандидатстване:

1.  Заявление – образец

2.  Автобиография;

3.  Копие от диплома за завършено образование;

4.  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

5.  Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

6.  Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

7.  Копие на удостоверение/сертификат за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти или декларация – свободен текст,  с описание на завършен обучителен курс (за кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проект, които не притежават удостоверение или сертификат);

8.  Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец;

9.  Декларация по образец;

10.  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;

 

 

 

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА„ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

 

Изисквания:

хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания)и техните семейства

- хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 

Други изисквания:

Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица,които живеят на територията на община Крушари и имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината

 

Документи за кандидатстване:

1.    Заявление за ползване на услугата – образец;

2.    Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

3.    Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар;

4.    Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

5.    Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);

6.    Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни - образец;

7.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;

 

Важно:Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази процедура.

Списък с допуснатите кандидати до интервю за «Домашен помощник», както и датата, на която ще се проведе интервюто с тях, ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Крушари, в рубрика «Проекти»- текущи проекти, както и на информационното табло на Общината.

Заявления за кандидатстване могат да се получат от Звеното за административно обслужване стая № 102 или офиса на проекта стая № 309 на адрес ул. « Девети септември» № 3-А, с. Крушари  или от интернет страницата на община Крушари, в рубрика «Проекти»- текущи проекти, проект « Подкрепа за достоен живот».

Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в Звеното за административно обслужване стая № 102 в сградата на общинска администрация община Крушари на адрес ул. « Девети септември» № 3-А, с. Крушари.

 

         Лица за контакти:

         Веселина Иванова

         Ръководител на проекта

Тел.0889574013

 05771/2024, вътрешен 309

 

Юлия Стойкова                                         Владимир Димов

Координатор на проекта                         Технически сътрудник

Тел.: 05771/2024, вътрешен  303          Тел.: 05771/2024, вътрешен 310

 

 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Крушари носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай