Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Информация, относно изпълнение на дейности през месец Май 2016г.

Назначеният по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” специалист – психолог стартира процес по идентифициране на потребности от психологическа подкрепа  за потребителите.

През месец юни ще бъдат организирани супервизии за служителите домашни помощници и личните асистенти.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай