Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за провеждане на групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „Домашен помощник“ и „ Личен асистент“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“

В изпълнение на дейност 10 „Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ –

на 13.06.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „Домашен помощник“

на 14.06.2016г. от 14:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе групова супервизия на служителите, предоставящи социалните услуги „ Личен асистент“

Супервизиите ще бъдат водени от психолога по проекта.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай