Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Звеното за почасово предоставяне на услуги в домашна среда по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” посрещна първите потребители, които пожелаха да получат рехабилитационни услуги в Звеното

Звеното за почасово предоставяне на услуги в домашна среда по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” посрещна първите потребители, които пожелаха да получат рехабилитационни услуги в Звеното и бяха транспортирани от домовете си чрез специализирания транспорт по Проекта. Екипа за управление на проекта изследва удовлетвореността им след получаването на услугата и потребителите изразиха желание да продължават да посещават Звеното.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай