Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Начална пресконференция 10.02.2016г.

На 10.02.2016г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Крушари се проведе начална пресконференция по проект№BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0159-С001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. възлиза на 499 999,60 лв.

Период за реализация на проекта 24 месеца – от 01.01.2016 г. до 31.12.2017г.

Пресконференцията бе открита от г-н Видин Каракашев- зам.- кмет на община Крушари. На събитието присъства г-жа Магдалена Миткова директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Добрич, представители на целевите групи, кметове, кметски наместници и служители на общинска администрация Крушари.

Присъстващите бяха запознати от ръководителя на проекта с кратка презентация относно изпълнението му.

За да видите презентацията по проекта натиснете тук.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай