Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява по набиране на заявления за кандидат - потребители на социалната услуга "Личен асистент“ и кандидати за „Личен асистент“

 О  Б  Я  В  А

 
От 01 март до 11 март 2016г. община Крушари, в качеството си на бенефициент по Проект: „Подкрепа за достоен живот” по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0159-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., обявява процедура по набиране на заявления за кандидат - потребители на социалната услуга „Личен асистент“ и кандидати за „Личен асистент“ 
 
КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
 
По проекта се предвижда назначаване на 20 „Лични асистенти“:
- лица, които са предоставяли услугата „Личен асистент” и са излезли от проект „Нови възможности за грижа” по операция „Нови алтернативи”- период за предоставяне на услугата 15 месеца, считано от датата на подписване на трудов договор, но не по- късно от 31.12.2017г.;
- лица, не обхванати до момента от други програми и проекти- период за предоставяне на услугата 21 месеца, считано от датата на подписване на трудов договор, но не по- късно от 31.12.2017г.
 
Информация за длъжността 
 
Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на:
- лична помощ;
- подкрепа в детското развитие;
- подкрепа в битово обслужване;
- подкрепа при налични дефицити в умствените функции;
- подкрепа за социална активност.
 
Изисквания към кандидатите за длъжността личен асистент:
-  да са пълнолетни граждани; 
-  да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 
-  да са в добро физическо и психическо състояние; 
-  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 
- да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;
 
Кандидатите за заемане на длъжността „Личен асистент“ могат да бъдат безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст /приоритетно/, лица,  придобили право на пенсиониране, неактивни лица-студенти или работещи лица, имащи възможност за полагане на допълнителен труд извън основното правоотношение.
 
Други изисквания:
Да притежават психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Да живеят на територията на община Крушари и имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Крушари.
 
Документи за кандидатстване:
 
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
8. Копие от удостоверение/сертификат за преминато обучение по операция „Нови алтернативи” по ОП РЧР 2014 – 2020г. по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  „Нови възможности за грижа” (за лични асистенти излезли от  този проект);
9. Копие на удостоверение/сертификат за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти или декларация – свободен текст,  с описание на завършен обучителен курс (за кандидати, завършили обучителен курс по сходни програми/проект, които не притежават удостоверение или сертификат);
12.Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично.
 

КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 
„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
 
По проекта се предвижда включване на 20 потребители на услугата „Личен асистент” - лица, които са ползвали същата услуга и са излезли от проект „Нови възможности за грижа” по операция „Нови алтернативи”-период за ползване на услугата 15 месеца, считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата, но не по- късно от 31.12.2017г.;
- лица, не обхванати до момента от други програми и проекти- период за ползване на услугата 21 месеца, считано от деня, в който стартира предоставянето на услугата, но не по- късно от 31.12.2017г.
 
Целеви групи:
-  хора с увреждания (в т.ч. деца с увреждания) и техните семейства; 
-  хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
 
 
Други изисквания:
Социалните услуги ще се предоставят в домовете на лица, които живеят на територията на община Крушари и имат постоянен или настоящ адрес на територията на общината.
 
Документи за кандидатстване:
 
2. Документ за самоличност (за справка), а за малолетно лице - удостоверение за раждане (копие);
3. Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
5. Медицински протокол на ЛКК (копие);
6. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
7. Копие от амбулаторен картон с данни за личния лекар;
8. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
9. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
11. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
12. Други приложими документи.
 
 
Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази процедура.
 
Списък с допуснатите кандидати до интервю за „Личен асистент”, както и датата, на която ще се проведе интервюто с тях, ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Крушари, в рубрика „Проекти” - текущи проекти, както и на информационното табло на Общината. 
Заявления за кандидатстване могат да се получат от Звеното за административно обслужване стая №102 или офиса на проекта стая №309 на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари или от интернет страницата на община Крушари, в рубрика „Проекти” - текущи проекти, проект „Подкрепа за достоен живот”. 
Попълнените и окомплектовани с необходимите приложения заявления се подават в Звеното за административно обслужване стая №102 в сградата на общинска администрация община Крушари на адрес ул. „Девети септември” № 3-А, с. Крушари.
  
 
Лица за контакти:
 
Веселина Иванова                                Илиана Георгиева
Ръководител на проекта                        Счетоводител на проект
Тел.0889574013                                      Тел.: 05771/2024, вътрешен 209
05771/2024, вътрешен 309
 
Юлия Стойкова                                     Владимир Димов
Координатор на проекта                        Технически сътрудник
Тел.: 05771/2024, вътрешен  303          Тел.: 05771/2024, вътрешен 310
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Крушари носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на труда и социалната политика.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай