Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за провеждане на въвеждащо обучение на кандидат-служителите за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент"

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 01.04.2016г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе въвеждащо обучение на кандидат-служителите за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент", който досега не са обучавани по други програми и проекти за предоставяне на услугата "Домашен помощник", "Личен асистент", "Социален асистент" и др. сходни.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай