Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Информация, относно изпълнение на дейности през месец Април 2016г.

През месец Април 2016г. стартира изпълнението на дейност „Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващото Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда“ по проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

В рамките на дейността чрез Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Крушари се предоставят интегрирани социални услуги „Домашен помощник“ /ДП/ и „Личен асистент“ /ЛА/, "Специализиран транспорт", "Рехабилитация в дома на потребителя и Звеното" и осигуряване на психологическа подкрепа за потребителите с оглед гъвкаво задоволяване на потребностите на целевата група на хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване в т.ч. и деца.

В изпълнение на дейността са сключени договори с 31 служители, предоставящи услугата „Домашен помощник“ на 40 потребители и 20 служители, предоставящи услугата „Личен асистент“ на 20 потребители. Всеки потребител на социалната услуга „Домашен помощник“ ще получава 3 часа ежедневна грижа в рамките на 21 месеца. Всеки потребител на услугата „Личен асистент“ ще получава 6 часа ежедневна грижа, като 5-ма потребители, които никога не са получавали социални услуги по програми и проекти ще бъдат обгрижвани за период от 21 месеца, а останалите 15 потребителя ще получават услугата за период от 15 месеца.

За по-доброто управление на услугите е назначен социален работник, който  следи за качеството на предоставяне на социалните услуги. Назначен е и медицински специалист, предоставящ здравни услуги. В екипа на Звеното е назначен и физиотерапевт, който предоставя социалната услуга "Рехабилитация в дома на потребителя и в Звеното", в случаите, в които същият не може да се възползва от здравни и рехабилитационни услуги, предоставяни на място, в Звеното за СУ в семейна среда. За постигане на оптимален ефект по предлагането на комплекс от СУ в семейна среда е назначен и шофьор за управление на наличния специализиран автомобил за хора с увреждания, собственост на Община Крушари. Към персонала на Звеното е назначен психолог, чиято основна задача е провеждането на супервизии с работещите в Звеното, както и на предоставящите услуги ДП и ЛА. Психологът ще оказва и помощ на потребителите, които са в риск от социално изключване. 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай