Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за провеждане на поддържащо обучение на служителите предоставящи социалната услуга "Домашен помощник"

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 01.09.2016г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе поддържащо обучение на служителите предоставящи социалната услуга "Домашен помощник" по проекта.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай