Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх.№УТ-09-217/18.01.2017г.

Изх. №УТ-09-217

18.01.2017г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Крушари, област Добрич на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2 съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №013020в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имоти „нива”, в имоти за „съоръжение на техническата инфраструктура”. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението можете да се запознаете с него и да направите писмени искания, възражения и предложения по проектите до Община Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай