Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№УТ-09-5840/20.11.2017г.

Изх. №УТ-09-5840

20.11.2017г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на част от кв.31 и кв.32 по регулационния план на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, област Добрич.

Територията, предмет на подробния устройствен план, е в обхвата на урегулирани поземлени имоти І-129, ІV и V-125 в кв.32, и УПИ ІІ-100 и ІІІ-0бщ. В кв.31 по плана на с. Полковник Дяково.С проекта се проектира улична регулация в трасето на съществуващата улица от о.т. 29 до о.т. 51 с разстояние между регулационните линии 9,50м. Територията в кв. 32 на североизток от новопроектираната улица се присъединява към УПИ ІІ-100 в кв.31, отреден за „търговия и услуги”, и към УПИ ІІІ-общ. в кв.31, предназначен „за жилищно строителство”. От УПИ І-129 и V-125 в кв.32 се образуват урегулирани имоти за съществуващите търговски и обслужващи сгради. В югозападния ъгъл на кв.32 се обособява УПИ за „църква”. Променят се границите на УПИ ІV в кв.32, които пресичат съществуващата жилищна сграда, находяща се в имот с възстановено право на собственост върху 800 кв.м. Частта от кв.32 със стръмен терен по протежение на улица от о.т. 50 до о.т. 51 се отделя в УПИ за „озеленяване и техническа инфраструктура”.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.91 от 14.11.2017г

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай