Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх.УТ-09-444/27.01.2017г.

Изх.№УТ-09-444

27.01.2017г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С настоящото на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.128, ал.3 и чл. 131, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията Община Крушари, област Добрич съобщава на  Димчо Николов Димов от с. Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич заинтересовано лице собственик на ПИ №013021 в землището на с. Александрия, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №013020 в землището на с. Александрия, община Крушари за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива”, в имот за „съоръжение на техническата инфраструктура”.

Проектът за ПУП-ПРЗ е изложен в стая 201 – Община Крушари, ул. „Девети септември” №3а.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение можете да се запознаете с него и да направите писмени искания, възражения и предложения по проекта до Община Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай